LIÊN LẠC

Contact

Các bạn có thể gởi bài vở trực tiếp về vuanlambao@gmail.com hoặc gởi thẳng vào dưới đây:


Nếu màn hình chữ quá nhỏ các bạn có thể bấm đồng thời CRTL-SHIFT -(+) Font chữ sẽ lớn lên và làm nhỏ đi thì bấm: CRTL-SHIFT -(-)

Vượt tường lửa an toàn bằng Webwarper.net hoặc bằng torproject.org


Bạn có thể truy cập vào trang web IP2Location.com để kiểm tra IP mới.