Khối 8406 Úc Châu vận động trả tự do cho Phương Uyên & Nguyên Kha

QLB 

- Kính quý vị lãnh đạo Cộng đồng, Tôn giáo, Hội Đòan và Truyền Thông, 
Kính quý Đồng Hương, 

Bản án đảng Cộng sản dành cho hai người trẻ yêu nước đã đánh động lương tâm nhân lọai. Vì thế Dân Biểu Chris Hayes, khu vực Fowler tiểu bang New South Wales, Úc châu cho biết sẽ vận động ông Ngọai Trưởng Úc chính thức lên tiếng với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. 

Khối 8406 Úc châu nhận thấy cần hỗ trợ ông Chris Hayes, vì vậy chúng tôi đã cung cấp những thông tin cần thiết cho văn phòng ông Chris Hayes. Chúng tôi cũng đứng ra vận động xin chữ ký đòi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha để chuyển đến ông Chris Hayes.Quý vị có thể tiếp tay với ông Chris Hayes và Khối 8406 bằng cách: 

Thứ nhất: ở khắp nơi trên thế giới qua mạng Internet chúng ta có thể ký Thỉnh Nguyện Thư: 
http://www.gopetition.com/petitions/phuonguyendinhkha.html 

Thứ hai: cùng nhau xuống đường xin chữ ký vào ngày Chủ Nhật 9-6-2013 
Tại: Victoria Vùng Richmond xin liên lạc Thái Hải 0402 947 271 
Vùng Springvale xin liên lạc Việt Hưng 0420 450 818 
Vùng St Alban xin liên lạc Dáng Thơ 0431 500 982 
Vùng Footscray xin liên lạc Quang Duy 0411 148 525 
Tại Tây Úc xin liên lạc Nguyễn Lê Thanh 0416 623 331 
Tại New South Wales xin liên lạc Phạm Anh Tuấn 0423 155 088 

Cuối cùng quý vị có thể liên lạc với Quang Duy (duyact@yahoo.com.au) chúng tôi sẽ gởi Thỉnh Nguyện Thư đến quý vị để qúy vị giúp xin chữ ký. Sau đó quý vị gởi lại Khối 8406 PO Box 954 Cabramatta 2166. 

Mỗi chữ ký của chúng ta sẽ góp phần không ít mang lại tự do cho hai người trẻ yêu nước và cho dân tộc chúng ta. Xin chú ý chúng ta chỉ có hơn 2 tuần vận động, hạn cuối là ngày 20-6-2013. 

Úc châu, 4 tháng 6 năm 2013 
Thay mặt Khối 8406 Úc châu 

Nguyễn Quang Duy

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanXÃ HỘI

  • Đã đến lúc cần phải thẳng thắn!
  • 30/4 lại đến rồi, con ơi mau về đi kẻo muộn!
  • Cẩm nang đánh dân của công an
  • Giáo hoàng \'có ảnh hưởng lớn nhất thế giới trong năm\'
  • Xây dựng lại Huế-Sài Gòn-Hà Nội

  • Add a comment