AI ĐƯA DƯƠNG CHÍ DŨNG LÊN?


Hề hề, thế này mà còn chỉ đạo báo cáo về việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng làm chi nữa hè? Quyết định Thủ Tướng ký rành rành đây nè.

Quyết định số 142/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________Số: 142/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012
QUYẾT ĐỊNHVề việc ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịchHội đồng Thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam__________________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 8794/TTr-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2011; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 07/TTr-BNV ngày 09 tháng 01 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam và ông Dương Chí Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.THỦ TƯỚNG  (Đã ký)Nguyễn Tấn Dũng 

Nơi nhận:- Như Điều 3;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;- Ban Tổ chức Trung ương;- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;  Vụ KTN, VPBCS(3);- Lưu: VT, TCCV. AT                                                       Theo Cổng thông tin điện tử của Chính phủ
Mới đây, ngày 25.5, các báo đưa tin: Báo cáo việc bổ nhiệm ông Dương Chí DũngBộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ giải trình làm rõ vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng Hải.  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ trước ngày 31/5/2012 phải có báo cáo Thủ tướng về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trong khi Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).Theo Blog Huỳnh Ngọc Chênh

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanĐẢNG LÀ VUA

  • Nhà máy ximăng lỗ, Nhà nước gánh nợ
  • AI TIẾT LỘ THÔNG TIN ĐỂ DƯƠNG CHÍ DŨNG TRỐN THOÁT
  • 'Mặt trân Tổ Quốc' hay là cái Loa Chợ?
  • Vụ Dương Chí Dũng: Trương Tấn Sang quy tội Nguyễn Tấn Dũng
  • TRUNG QUỐC NGĂN CẢN QUỐC HỘI VIỆT NAM THÔNG QUA LUẬT BIỂN TẠI KỲ HỌP QUỐC HỘI KHOÁ 3

  • Add a comment