Hát lên, theo nhịp dùi cui?


Thơ tức cảnh 1: THEO NHỊP DÙI CUI
Răng cùng môi hát Việt-Trung
Chữ “vàng” mỗi tiếng là vung một dùi !
Hát lên, theo nhịp dùi cui?
Hỡi quân bán đứng giống nòi Việt Nam?

Thơ tức cảnh 2: VÀNG SON TRÂU NGỰA
Trung tâm BÁN NƯỚC ở đâu
Ở đây dân chúng ôm đầu khóc than
Thối tha đội mấy “chữ vàng”
Thì đem mồ mả mày sang bên Tàu!
Mở màn dân hát một câu:
Vàng son một thuở, ngựa trâu muôn đời !
Thái Hữu Tình

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanTHƠ VĂN

  • Dòng hận tủi
  • NHÂM THÌN TỤ HỘI NON SÔNG
  • TÉSTING
  • Bên thắng cuộc – Chương II: Cải tạo – Phần 1
  • Chí Phèo thời nay - Sưu tập

  • Add a comment