“XÓM MÈO” NGỒI KIỂM ĐIỂM NHAU


“Xóm Mèo” ngồi kiểm điểm nhau
Tại sao thấy cá mèo nào cũng tham?

Mèo Già ăn vụng ngân hàng
Cấu bất động sản, cào ngang Tập Đoàn...
Mèo con gần gũi dân oan
La đất, liếm cát... nhì nhằng dưới quê

  Viết trước mộ...       Kèn xung trận    Hịch chí sĩ!  Hoàng Sa mến thương!    Dẫu sự kiện Thiên An Môn còn đó!    Hỡi dân tộc con cháu của AQ!  Hịch Tiến sĩ   Ve vẻ vè ve cái vè phá Đảng!  Xin tiễn biệt   Bắc kinh cút về nước!  Việt Nam thời nay   Hoan hô Luật Biển  Thơ - Đầu tháng 3 các
“Tổng Mèo” sắm trọn vai hề
Đứng ra chỉnh đốn cả bè mèo tham
Mèo Già biết Tổng cũng phàm
Biếu con chuột cống bằng vàng rõ to
Mèo con chuột nhắt chẳng từ
Chuyển thành Tài Khoản riêng tư mang về

Thành công Hội Nghị hả hê
Xóm Mèo “đoàn kết” nhất tề bên nhau!
Tổng Mèo cáo lỗi Đồng Bào
Tại Trời sinh cá, mèo nào chẳng tham!

Hà Nội, 16/10/2012
Ts. Trần Lực
Vua Hùng Tụ hội   Nguyên Thuỷ thương mến ơi!   1001 câu hỏi   
  Mùng 1 tháng 6 em ở đâu?   Hồn biển đông linh thiêng   Thị Nở an ủi Chí phèo  
Chí Phèo 'tế sống'  Chân dung các báo 'Lề Đảng'    Vịnh những kẻ ô nhục                
    Chân dung 'Đầy tớ nhân dân'   Đã đến lúc cùng nhau hô 'Sát Thát' LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanTHƠ VĂN

  • Đảng độc trị
  • Tiếng gọi thanh niên
  • NHÂM THÌN TỤ HỘI NON SÔNG
  • Ai xét xử ai, hỡi Trời cao lồng lộng?
  • Xin em đừng buồn!

  • Add a comment